widget facebook
 
OK
UE
Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie i dodatkowe wyposażenie zbiornika
wodnego w miejscowości Huszcza

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, wyposażenie i zagospodarowanie zbiornika wodnego w Husynnem.

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie i wyposażenie zbiornika „Dębowy Las”
w miejscowości Wołkowiany.

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie i wyposażenie zbiornika „Maczuły” w miejscowości Horodysko

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej i zagospodarowanie oraz wyposażenie zbiornika wodnego w Wojsławicach

O projekcie

Projekt pt.„Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym”

Priorytet 1.Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego,

Działanie 1.2 Rozwój turystyki.

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013.

Cel główny- Poprawa atrakcyjności turystycznej oraz wspieranie procesów pełnego wykorzystania potencjału turystycznego obszaru Gmin Leśniowice, Żmudź, Dorohusk, Wojsławice (po stronie polskiej) oraz Gminy Huszcza (po stronie ukraińskiej).

Cele szczegółowe:

1. Uruchomienie odpowiedniego pod względem jakościowym zaplecza umożliwiającego rozwój zinstytucjonalizowanych form współpracy transgranicznej i wymiany kulturalnej oraz pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych pogranicza polsko - ukraińskiego poprzez rozbudowę, wyposażenie oraz poprawę stanu infrastruktury obiektów

turystyczno – rekreacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gmin Leśniowice, Huszcza, Dorohusk, Wojsławice oraz Żmudź,

2. Zacieśnianie współpracy transgranicznej poprzez podejmowanie przedsięwzięć przekonujących o korzyściach płynących z zasady dobrego sąsiedztwa i partnerskiej współpracy,

3. Odpowiednio skoordynowana promocja turystyczna i marketing obu regionów, szkolenia z zakresu turystyki oraz popularyzacja i upowszechnianie informacji na temat rozwijanej współpracy transgranicznej wśród mieszkańców Województwa Lubelskiego i Obwodu Wołyńskiego.

Projekt będzie realizowany w układzie partnerskim pomiędzy Gminami Leśniowice, Żmudź, Dorohusk, Wojsławice, Gminą Huszcza (Ukraina) oraz Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Ziemi Chełmskiej.

Strona została przygotowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Lokalnej Grupy Działania "Ziemi Chełmskiej" i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.

Odwiedziło nas: 488640 osób