widget facebook
 
OK
UE
Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie i dodatkowe wyposażenie zbiornika
wodnego w miejscowości Huszcza

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, wyposażenie i zagospodarowanie zbiornika wodnego w Husynnem.

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie i wyposażenie zbiornika „Dębowy Las”
w miejscowości Wołkowiany.

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie i wyposażenie zbiornika „Maczuły” w miejscowości Horodysko

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej i zagospodarowanie oraz wyposażenie zbiornika wodnego w Wojsławicach

Opis projektu

Projekt pt.„Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym”

Priorytet 1.Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego

Działanie 1.2 Rozwój turystyki

 

Projekt jest dofinansowany

ze środków Unii Europejskiej

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej

Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013

Cel główny

Poprawa atrakcyjności turystycznej oraz wspieranie procesów pełnego wykorzystania potencjału turystycznego obszaru Gmin Leśniowice,

Żmudź, Dorohusk, Wojsławice (po stronie polskiej)

oraz Gminy Huszcza (po stronie ukraińskiej)

 

Cele szczegółowe

  1. Uruchomienie odpowiedniego pod względem jakościowym zaplecza umożliwiającego rozwój zinstytucjonalizowanych form współpracy transgranicznej i wymiany kulturalnej oraz pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych pogranicza polsko - ukraińskiego poprzez rozbudowę, wyposażenie oraz poprawę stanu infrastruktury obiektów turystyczno – rekreacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gmin Leśniowice, Huszcza, Dorohusk, Wojsławice oraz Żmudź.
  2. Zacieśnianie współpracy transgranicznej poprzez podejmowanie przedsięwzięć przekonujących o korzyściach płynących z zasady dobrego sąsiedztwa i partnerskiej współpracy
  3. Odpowiednio skoordynowana promocja turystyczna i marketing obu regionów, szkolenia z zakresu turystyki oraz popularyzacja i upowszechnianie informacji na temat rozwijanej współpracy transgranicznej wśród mieszkańców Województwa Lubelskiego i Obwodu Wołyńskiego

 

 

Projekt będzie realizowany  w układzie partnerskim pomiędzy Gminami Leśniowice, Żmudź, Dorohusk, Wojsławice, Gminą Huszcza (Ukraina) oraz Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Ziemi Chełmskiej.

Główne zadania do wykonania:

Gmina Leśniowice

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie i wyposażenie zbiornika „Maczuły” w miejscowości Horodysko

▪       przebudowa drogi dojazdowej prowadzącej do terenów turystycznych sąsiadujących ze zbiornikiem wodnym „Maczuły” (1725,00 m)

▪       przebudowa drogi dojazdowej do zbiornika wodnego „Maczuły”
w miejscowości Nowy Folwark (780,00 m)

▪       budowa drogi prowadzącej do ciągu pieszo - jezdnego w miejscowości
Nowy Folwark (170m)

▪       budowa parkingu w miejscowości Horodysko o powierzchni  568 m2

▪       budowa ciągów turystycznych (ścieżki rowerowe z chodnikiem) o łącznej
długości 1040,00 m

▪       budowa ciągów pieszo-jezdnych o długości 50,00 m wraz z  miejscami wypoczynkowymi (ławki zlokalizowane wzdłuż zbiornika wodnego „Maczuły” oraz kosze na śmieci)

▪       montaż instalacji oświetleniowej – lampy solarne (10 szt.)

▪       budowa wieży widokowej przy zbiorniku wodnym „Maczuły”

▪       budowa molo w kształcie litery „U” o długości 163 m
(wraz z przystosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych)

▪       budowa plaży przy akwenie wodnym „Maczuły”

▪       zagospodarowanie terenów zielonych (nasadzenia krzewów i kwiatów ozdobnych)

▪       zakup wyposażenia zbiornika wodnego „Maczuły”

 

Uruchomienie w budynku szkoły podstawowej w Kumowie Plebańskim odpowiedniego pod względem jakościowym zaplecza umożliwiającego rozwój różnych form współpracy transgranicznej i wymiany kulturalnej w celu przystosowania obiektu na potrzeby pełnienia w przyszłości transgranicznego ośrodka współpracy na płaszczyźnie kulturalnej (Dom spotkań „Na pograniczu kultur”). Obiekt będzie dodatkowo wykorzystywany do realizacji działań projektowych (warsztaty rękodzielnicze i  malarskie, seminaria, promocja itp.) Działanie obejmuje swym zasięgiem nst. prace

 

▪       roboty budowlane wewnątrz budynku

▪       wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

▪       wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych

▪       roboty izolacyjne i docieplenie ścian zewnętrznych budynku

▪       modernizacja instalacji wodno – kanalizacyjnej

▪       wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku

▪       budowa studzienki kanalizacyjnej

▪       montaż instalacji gazowej w budynku

▪       modernizacja instalacji elektrycznej wewnątrz budynku

▪       wyposażenie ciągu technologicznego zaplecza kuchennego

▪       wymiana elementów konstrukcyjnych i pokrycia dachu budynku

▪       budowa opaski odwadniającej i ogrodzenia wokół budynku

▪       budowa chodników oraz utwardzenie terenu wokół budynku

▪       zagospodarowanie terenu wokół obiektu (altana i plac zabaw dla dzieci)

▪       wyposażenie obiektu w meble oraz niezbędny sprzęt i urządzenia

▪       wyposażenie budynku w nowoczesny sprzęt komputerowy, multimedialny i komunikacyjny

 

Opracowanie -Strategii rozwoju turystyki i współpracy transgranicznej Gmin Leśniowice, Źmudź, Wojsławice, Dorohusk, Huszcza

 

Gmina Żmudź

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie i wyposażenie zbiornika „Dębowy Las”
w miejscowości Wołkowiany

▪       budowa boiska do gry w piłkę siatkową – 2 szt.

▪       budowa sześciomodułowego obiektu turystycznego na polu namiotowym - 1 szt.

▪       budowa pięciomodułowego obiektu turystycznego (WC, część gospodarcza, 3 wiaty)
 - 2 szt.

▪       budowa trójmodułowego obiektu turystycznego – 5 szt.

▪       zakup i montaż zewnętrznych zestawów wypoczynkowych (stół + 4 ławy) – 8 szt.

▪       budowa zestawów paleniskowych z zadaszeniem - 9 szt.

▪       budowa zestawów zadaszonych  - 10 szt.

▪       remont istniejącego budynku gospodarczego

▪       budowa placu zabaw – 2 szt.

▪       budowa 2 pomostów o długości 25 m

▪       budowa 25 pomostów dla wędkarzy o długości 5,0 m

▪       remont istniejącego pomostu

▪       zakup i montaż oświetlenia (latarnie solarne – 10 szt.)

▪       utwardzenie dróg prowadzących do zbiornika wodnego o łącznej długości 1000 m

▪       utwardzenia placów postojowych dla pojazdów – 7800,00 m2

▪       wymiana piasku na plaży o powierzchni 6000 m2

 

 

Gmina Wojsławice

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej i zagospodarowanie oraz wyposażenie zbiornika wodnego w Wojsławicach

▪       budowa chodnika – promenady spacerowej wraz z placem zabaw i miejscem występów artystycznych o łącznej powierzchni 2350 m2

▪       budowa nawodno – przybrzeżnego pomostu spacerowego wraz z pomostami dla sprzętu pływającego o łącznej powierzchni 190 m2

▪       budowa drewnianej wiaty do grillowania

▪       budowa instalacji elektryczno – oświetleniowej nad zbiornikiem wodnym

▪       zagospodarowanie terenów zielonych wokół zbiornika wodnego

▪       remont i modernizacja drogi gminnej Nr 105028 L Ostrów Kolonia – Horodysko od km 0+000 do km 1+850

▪       oznakowanie i wizualizacja obszaru Gminy Wojsławice – budowa 4 witaczy

 

Gmina Dorohusk

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, wyposażenie i zagospodarowanie zbiornika wodnego w Husynnem

▪       budowa drogi w miejscowości Zanowinie do zbiornika wodnego Husynne

▪       budowa pomostu przy zbiorniku wodnym Husynne o długości 25 m

▪       zakup urządzeń towarzyszących (ławki – 10 szt., śmietniki – 15 szt.)

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”

Organizacja cyklicznych, polsko – ukraińskich imprez kulturalnych, warsztatów, seminariów ukierunkowanych na wzajemną promocję walorów dziedzictwa narodowego oraz walorów turystyczno – krajoznawczych regionów Lubelszczyzny i Obwodu Wołyńskiego.

▪    pięć masowych polsko – ukraińskich imprez plenerowych (4 w Polsce, 1 na Ukrainie) w pobliżu zagospodarowanych zbiorników wodnych.  Imprezy będą miały na celu integrację społeczności lokalnej po obu stronach Bugu oraz wymianę doświadczeń

▪    1 seminarium i 1 konferencję podsumowującą dotyczącą wspólnych przedsięwzięć Polski i Ukrainy promujących turystyczne walory obszaru przygranicznego, transgranicznych szlaków, potrzeby ochrony dziedzictwa przyrodniczego
i kulturowego wskazanych obszarów

▪       cykl warsztatów kulinarnych w 2014 roku Zajęcia kulinarne tradycyjna kuchnia lokalna    organizowane będą w Polsce i na Ukrainie w 4 cyklach W skład poszczególnych cyklów wchodzić będą następujące spotkania warsztatowe:

▪     I cykl – 6 spotkań w Polsce, 2 na Ukrainie,

▪     II cykl – 7 spotkań w Polsce, 1 na Ukrainie,

▪     III cykl - 6 spotkań w Polsce, 2 na Ukrainie,

▪      IV cykl - – 7 spotkań w Polsce, 1 na Ukrainie.

▪     Zajęcia rękodzielnicze organizowane będą w cyklach 6 spotkań na kwartał + jedno spotkanie podsumowujące dla wszystkich grup (łącznie 25 spotkań, 10 uczestników w każdym cyklu, 4 grupy uczestników).

▪     przegląd kolęd i szczodrywek (1 w Polsce, 1 na Ukrainie)

▪     biesiady czwartkowe (1 raz na miesiąc – początek działań w miesiącu maj 2014 roku)

 

Promocja turystyczna oraz promocja działań projektowych poprzez kampanię w  mediach, gadżety reklamowe, stronę internetową oraz wydawnictwa projektowe. W ramach zadania przewiduje się

 

▪       utworzenie trójjęzycznej strony internetowej informującej o etapach realizacji projektu oraz promującej walory przyrodnicze, turystyczne Ziemi Chełmskiej i Gminy Huszcza

▪       opracowanie mapy turystycznej obszaru objętego projektem – powstałego szlaku – z bazą rekreacyjną. Mapa zostanie opublikowana w folderze projektowym.

▪       wydanie trójjęzycznej publikacji dotyczącej powstałego w ramach przedmiotowego projektu szlaku (wraz z mapą turystyczną obszaru objętego projektem)

▪       emisja  2 filmów o walorach turystycznych obszaru objętego projektem

▪       przeprowadzenie kampanii prasowej i radiowej

▪       wykonanie i montaż 20 tablic informacyjnych w miejscu realizacji projektu i miejscach atrakcyjnych pod względem turystycznym i kulturowym po stronie polskiej

▪       wykonie i montaż 5 tablic informacyjno pamiątkowych przy 4 zbiornikach wodnych i Domu Spotkań.

▪       zakup gadżetów i materiałów informacyjnych i promocyjnych na potrzeby organizowanych konferencji, spotkań i seminariów.

 

Gmina Huszcza  z Ukrainy

Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie i dodatkowe wyposażenie zbiornika wodnego w miejscowości Huszcza

▪       wytyczenie i ogrodzenie obszaru pola namiotowego

▪       zakup i montaż instalacji elektrycznej na polu namiotowym

▪       zakup i montaż instalacji oświetleniowej pola namiotowego

▪       budowa budynku ochrony pola namiotowego

▪       budowa i wyposażenie pola namiotowego i stref sanitarnych

▪       budowa boiska sportowego

▪       budowa plaży

▪       zakup elementów wyposażenia sportowego plaży

▪       budowa parkingu dla samochodów (na 20 miejsc postojowych)

 

Zorganizowanie cyklu 4 szkoleń i spotkań informacyjnych dla 95 beneficjentów ostatecznych z zakresu rozwoju turystyki i agroturystyki  oraz 2 konferencji projektowych

Opracowanie

  Strategii rozwoju gospodarczego i agroturystyki na terenie Gminy Huszcza.

 

 

Strona została przygotowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Lokalnej Grupy Działania "Ziemi Chełmskiej" i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.

Odwiedziło nas: 488656 osób